[ZLF 2017] Druga obavijest | Second Call

Please scroll down for English version4. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM
Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici
9. i 10. lipnja 2017., Zadar, Hrvatska
DRUGA OBAVIJEST
Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru 9. i 10. lipnja 2017. godine organizira znanstvenu radionicu pod nazivom 4. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM: Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici. Radionica je namijenjena doktorskim studentima lingvistike i srodnih studija (kroatistika, slavistika, anglistika, germanistika, talijanistika itd.), ali i ostalim doktorskim studentima koji se u svojim istraživanjima bave jezikom. Sudjelovati mogu i studenti diplomskih studija, koji svoja istraživanja mogu predstaviti samo u obliku postera.
Tijekom radionice sudionici će imati priliku slušati pozvana predavanja o metodama lingvističkih istraživanja kao i sudjelovati u radionicama o etičkim pitanjima u istraživanjima te o pretraživanju lingvističke literature. Sudionici će moći izložiti teme svojih disertacija ili prikazati jedno od svojih istraživanja te s iskusnim istraživačima raspravljati o metodološkim problemima s kojima su se susreli tijekom svojih istraživanja. Dobrodošla su izlaganja u kojima se primjenjuju neke od istraživačkih metoda – ankete, eksperimenti, studije slučaja, etnografska istraživanja, akcijska istraživanja i ostali pristupi.
Poseban naglasak bit će na metodologiji istraživanja u primijenjenoj lingvistici – tj. na metodologiji istraživanja dvojezičnosti i višejezičnosti, usvajanja prvog, drugog i trećeg jezika, pedagogije jezika, jezičnog planiranja i jezičnih politika, analize diskursa – područjima koja su posebno zanimljiva mnogim doktorandima.
POZVANA PREDAVANJA:
prof. dr. sc. Kees de Bot 
Sveučilište u Groningenu, Nizozemska i Sveučilište u Veszpremu, Mađarska)
What counts as Evidence in Applied Linguistics?
dr. sc. Stela Letica Krevelj 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Etički problemi u istraživanjima usvajanja jezika
dr. sc. Anđel Starčević
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sociolingvistički intervju i jezične ideologije: varijable i izazovi
RADIONICE:
Uporaba korpusa u jezičnim istraživanjima
voditelj dr. sc. Nikola Ljubešić 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Statističke metode u lingvistici
voditeljica prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Izvori i pretraživanje literature za lingviste
 u organizaciji knjižnice Sveučilišta u Zadru
PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE:
Zainteresirani sudionici mogu se prijaviti za sudjelovanje u dvjema kategorijama: (1) izlaganje i (2) poster. Izlaganje podrazumijeva formalno predstavljanje originalnog istraživanja u trajanju od najviše 20 minuta (15 minuta za izlaganje i 5 minuta za raspravu). Posteri nude priliku za predstavljanje istraživanja i raspravu u individualiziranijem, neformalnijem okruženju, a posebice su prigodni za predstavljanje istraživanja koja su u tijeku, terenskih istraživanja te za predstavljanje rezultata empirijskih istraživanja koji se mogu vizualno uobličiti (grafikoni, slike, tablice i sl.).
Službeni jezici radionice su engleski i hrvatski. Za prijavu na konferenciju potrebno je poslati sažetak rada (300 – 500 riječi). Sažetak mora biti ili samo na engleskom jeziku ili na hrvatskom i engleskom. Svaki autor može se prijaviti samo s jednim radom, no jedan rad može imati više autora. Prije prijave sažetke je potrebno jezično urediti jer neće biti naknadno lektorirani. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u knjižici sažetaka koja će biti dostupna u tiskanom i elektroničkom obliku.
Za prijavu potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na internetskim stranicama Zadarskog lingvističkog foruma (https://zadarskilingvistickiforum.blogspot.hr/).
Krajnji rok za prijavu izlaganja ili postera je 1. ožujka 2017. Obavijest o prihvaćanju sažetka prijavljeni će dobiti najkasnije do 15. ožujka 2017. Internetska registracija sudionika bit će otvorena od 15. ožujka 2017. do 1. svibnja 2017. Prijave za slušače otvorene su do 1. lipnja 2017.
Svi sudionici radionice dobit će potvrdu o sudjelovanju na temelju koje će na svojim matičnim ustanovama moći zatražiti dodjeljivanje ECTS bodova.
Kotizaciju u iznosu od 200 kuna (25 eura) potrebno je uplatiti prilikom internetske registracije, a potvrdu o uplati potrebno je predočiti na dan radionice. Na sam dan radionice neće biti moguće platiti kotizaciju.
Sve dodatne informacije o 4. ZADARSKOM LINGVISTIČKOM FORUMU: Istraživačke metode u primijenjenoj lingvistici, uključujući obrazac za prijavu i kontakte, možete pronaći na internetskoj adresi Zadarskog lingvističkog foruma:
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Dario Lečić,  Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru – koordinator Organizacijskog odbora
Marijana Kresić, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Klara Bilić Meštrić, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
Frane Malenica, Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru
Darko Matovac, Croaticum, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagreb
Lucija Šimičić, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

4th ZADAR LINGUISTIC FORUM
Research Methods in Applied Linguistics
June 9-10, 2017, Zadar, Croatia
SECOND CALL FOR PAPERS
The Linguistics Department at the University of Zadar organizes a scientific workshop entitled 4th ZADAR LINGUISTIC FORUM: Research Methods in Applied Linguistics, which will be held on 9th and 10th June, 2017. The workshop is aimed at doctoral students of linguistics and related disciplines (Croatian and Slavic Studies, English Studies, German Studies, Italian Studies, etc.) as well as other doctoral researchers who investigate different aspects of language. Graduate students are also encouraged to apply for poster presentations only.
During the workshop, participants will have the opportunity to attend plenary lectures on applied linguistic research methods as well as participate in workshops on ethics of research and quality literature searching for linguists. Participants will have the opportunity to present the topics of their dissertations or of other research projects and discuss methodological issues they came across with experienced researchers. Contributions based on research methods such as surveys, experiments, case studies, ethnographic research, action research, and other approaches, are welcome.
Special emphasis will be placed on the methodology of research in the domain of applied linguistics – i.e. research of bilingualism and multilingualism, first, second and third language acquisition, language pedagogy, language planning and policy, discourse analysis – areas particularly interesting to many doctoral students.
PLENARY TALKS:
Professor Kees de Bot 
University of Groningen, the Netherlands and University of Veszprem, Hungary
What counts as Evidence in Applied Linguistics?
Stela Letica Krevelj, PhD 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Ethical issues in language acquisition research
Anđel Starčević, PhD
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
The sociolinguistic interview and language ideologies: variables and challenges
WORKSHOPS:
Use of corpora in linguistic research
 convened by Nikola Ljubešić, PhD 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Statistical methods in linguistics
convened by professor Višnja Pavičić Takač 
Faculty of Humanities, University of Osijek
Literature searching for linguists
convened by University Library in Zadar
APPLICATION AND ABSTRACT SUBMISSION:
There are two categories for which authors can apply: (1) papers and (2) posters. Papers are formal presentations of original research, lasting a total of 20 minutes (15 minutes for presentation and 5 minutes for discussion). Posters offer the opportunity for a more individualized, informal presentation and discussion of the research. Posters are especially effective for presenting work in progress, fieldwork and results of empirical research where data can be presented visually (e.g. charts, graphs, tables).
English and Croatian are official languages of the workshop. Authors should apply for presenting at the conference by submitting an abstract of their presentation. Abstract proposals (300 – 500 words) may be submitted either in English or in Croatian and English. Each presenter may submit only one abstract proposal, co-authored by one or more authors. Abstract proposals should be carefully checked and proofread. All accepted abstracts will be subsequently available in both printed and electronic form.
Applicants should fill in the application form available at the Zadar Linguistic Forum website (https://zadarskilingvistickiforum.blogspot.hr/).
The deadline for abstract submission is March 1, 2017. Authors will receive a notification of acceptance no later than March 15, 2017. Online registration of presenters will be open from March 15, 2017 until May 1, 2017. Non-presenting participants may apply until June 1, 2017.
All workshop participants will receive a certificate of participation that may be used at their home institutions for the assignment of ECTS credit.
A registration fee in the amount of 200 HRK (or 25 EUR) should be paid at the time of the online registration. The payment receipt must be shown on the day of the conference. It will not be possible to pay the registration fee during the workshop itself.

All additional information about the 4th ZADAR LINGUISTIC FORUM: Research Methods in Applied Linguistics, including the application form and contacts, may be found on the Zadar Linguistic Forum website:
ORGANIZING COMMITTEE:
Dario Lečić, Linguistics Department, University of Zadar – coordinator of the Organizing Committee
Marijana Kresić, Linguistics Department, University of Zadar
Klara Bilić Meštrić, Centre for Croatian Studies, University of Zagreb
Frane Malenica, Department of English, University of Zadar
Darko Matovac, Croaticum, Department for Croatian Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Lucija Šimičić, Linguistics Department, University of Zadar

Copyright © 2014 Zadarski lingvistički forum | stranicu osmislio i uredio: Darko Matovac | predložak: Urangkurai | pokreće: Blogger.