[ZLF2015] Prva obavijest | First Call

Prvu obavijest preuzmite ovdje. | Scroll down for English version or download here.

2. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM
Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici
23. travnja 2015., Zadar, Hrvatska
PRVA OBAVIJEST
Preuzmi

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku organizira 23. travnja 2015. godine 2. ZADARSKI LINGVISTIČKI FORUM: Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici kao pretkonferencijsku radionicu za doktorande i poslijedoktorande u sklopu XXIX. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku koji će se održati od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru.
Radionica je namijenjena doktorandima i poslijedoktorandima lingvistike i ostalih srodnih studija (kroatistika, anglistika, germanistika, talijanistika itd.) te svima onima koji se u svojim istraživanjima bave jezikom. Također, kao slušači dobrodošli su i studenti diplomskih studija.
Tijekom prijepodneva sudionici radionice imati će priliku slušati predavanja o metodama lingvističkih istraživanja i o akademskom pisanju u humanističkim znanostima. U poslijepodnevnim satima sudionici će moći izložiti sinopsise svojih disertacija ili prikazati jedno od svojih istraživanja te s iskusnim istraživačima raspravljati o metodološkim problemima s kojima su se susreli pišući sinopsis ili znanstvene radove. Poseban naglasak radionice bit će na metodologiji istraživanja višejezičnosti i ovladavanja inim jezikom, na korpusnoj lingvistici i metodama akademskog pisanja – područjima koja su posebno zanimljiva mnogim doktorandima i poslijedoktorandima.
POZVANA PREDAVANJA:
prof. dr. Kees de Bot, Sveučilište u Groningenu, Nizozemska
The methodology of language attrition research
prof. dr. Ida Raffaelli, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Scientific communication in the Humanities
doc. dr. Krešimir Šojat, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Processing Croatian morphology – derivational lexicon
PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE:
Za prijavu na radionicu potrebno je ispuniti obrazac koja se nalazi na internetskim stranicama Zadarskog lingvističkog foruma (http://zadarskilingvistickiforum.blogspot.com/).
Krajnji rok za prijavu izlaganja je 15. siječnja 2015. Slušači se mogu prijaviti i naknadno, no najkasnije do 1. travnja 2015. Izlagači mogu prijaviti samo jedan rad, a na radu može raditi do dvoje autora. Predviđena su izlaganja u trajanju od 15 minuta, a nakon svakog izlaganja predviđena je rasprava. Službeni jezici radionice su engleski i hrvatski. Sažetak izlaganja, od 300 do 500 riječi, može biti na engleskom ili na hrvatskom jeziku, no sažetci na hrvatskom moraju biti prevedeni i na engleski. Također, sažetci trebaju biti jezično uređeni jer neće biti naknadno lektorirani. Svi  prihvaćeni  sažetci  bit  će  dostupni i na internetskim stranicama Zadarskog lingvističkog foruma. Izlagači će potvrdu o prihvaćanju sažetaka dobiti 15. veljače.
Sudionici čiji su sažetci prihvaćeni trebat će naknadno, do 1. travnja, dostaviti i opširniji nacrt svoga rada (4 – 5 stranica). Opširniji nacrt mora sadržavati temeljne razdjele znanstvenoga rada: uvod, teorijski okvir, metodologiju, analizu, zaključak i bibliografiju. Takav će nacrt rada biti potreban za sudjelovanje na radionici o akademskom pisanju. Detaljnije upute bit će pravodobno dostupne na internetskoj stranici Zadarskog lingvističkog foruma.
Svi sudionici radionice dobit će potvrdu o sudjelovanju na temelju koje će na svojim matičnim ustanovama moći zatražiti dodjeljivanje ECTS bodova.
Kotizaciju o iznosu od 120 kuna (15 eura) potrebno je uplatiti najkasnije do 1. travnja 2015. Potvrdu o uplati potrebno je predočiti prilikom registracije sudionika. Na radionici neće biti moguće platiti kotizaciju. Za uplatu je potrebno koristiti sljedeće podatke:
PRIMATELJ: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, HR-23000 Zadar, Hrvatska
IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3
SWIFT (BIC): SOGEHR22XXX
POZIV NA BROJ: 50003
OPIS: ZLF 2015 / ime i prezime sudionika

Sve dodatne informacije o 2. ZADARSKOM LINGVISTIČKOM FORUMU: Metodologija istraživanja i pisanje znanstvenih radova u lingvistici, uključujući obrazac za prijavu i kontakte, možete pronaći na internetskoj adresi Zadarskog lingvističkog foruma:
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Mia Batinić,  Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru – koordinatorica Organizacijskog odbora
Marijana Kresić, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Maja Kuzmanić, Odjel za francuske i iberoromanske studije, Sveučilište u Zadru
Darko Matovac,  Croaticum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – koordinator Organizacijskog odbora
Antonio Oštarić, Sveučilište u Zadru
Lucija Šimičić,  Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru


2nd ZADAR LINGUISTIC FORUM
Research methodology and scientific paper production in linguistics
April 23, 2015, Zadar, Croatia
FIRST CALL
Download


The Linguistics Department at the University of Zadar, in collaboration with the Croatian Applied Linguistic Society, organizes the 2nd ZADAR LINGUISTIC FORUM: Research methodology and scientific paper production in linguistics on April 23, 2015. The Forum will be held as a pre-conference workshop for doctoral students and postdoctoral researchers in the frame of the 29th International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society that will take place in Zadar from April 24 to April 26, 2015.
The workshop is aimed at doctoral students and postdoctoral researchers of linguistics and other related disciplines (Croatian Studies, English Studies, German Studies, Italian Studies, etc.) and at all researchers who investigate different aspects of language. Graduate students are also welcome as non-presenting participants.
During the morning of the workshop day, participants will have the opportunity to attend lectures on linguistic research methods and on academic writing in the humanities. In the afternoon, the participants will have the opportunity to present synopses of their dissertations or of other research projects and discuss methodological issues with experienced researchers. Special emphasis will be on the methodology of researching multilingualism and language acquisition, as well as on corpus linguistics and methods of academic writing – areas particularly interesting to many doctoral students and postdoctoral researchers.
INVITED SPEAKERS:
Professor Kees de Bot, University of Groningen, the Netherlands
The methodology of language attrition research
Professor Ida Raffaelli, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Scientific communication in the Humanities
Assistant Professor Krešimir Šojat, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Processing Croatian morphology – derivational lexicon
APPLICATION AND ABSTRACT SUBMISSION:
Applicants should fill in the application form that can be downloaded from the Zadar Linguistic Forum website (http://zadarskilingvistickiforum.blogspot.com/).
The deadline for abstract submission is January 15, 2015. Non-presenting participants may apply after that date, but no later than April 1, 2015. Presenters may submit only one abstract proposal, co-authored by one more author. Presentations should last 15 minutes with additional time for a follow-up discussion. English and Croatian are official languages of the workshop. Abstract proposals (300 – 500 words) may be submitted only in English or in Croatian and English. In addition, abstract proposals should be carefully checked and proofread. All accepted proposals will be subsequently available online on the Zadar Linguistic Forum website. Authors will be notified about acceptance no later than February 15, 2015.
Authors of accepted proposals will be required to submit an extended abstract of their paper (4-5 pages) no later than April 1, 2015. The extended abstract must comprise the following key parts of their scientific work: introduction, theoretical framework, methodology, analysis, conclusion and references. Such an abstract is a prerequisite for the workshop on academic writing. Detailed instructions will be available on the Zadar Linguistic Forum website in due time.
All workshop participants will receive a certificate of participation that may be used at their home institutions for the assignment of ECTS credit.
A registration fee in the amount of 120 HRK (or 15 EUR) should be paid no later than April 1, 2015. The payment receipt must be shown upon registration. It will not be possible to pay the registration fee during the workshop. The following data should be used for the bank transfer:
BENEFICIARY: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, HR-23000 Zadar, Hrvatska
IBAN ACCOUNT NUMBER: HR53 2330 0031 1001 6324 3
SWIFT (BIC) CODE: SOGEHR22XXX
REFERENCE NUMBER: 50003
TRANSACTION DESCRIPTION: ZLF2015 / participant name and surname

All additional information about the 2nd ZADAR LINGUISTIC FORUM: Research methodology and scientific paper production in linguistics, including the application form and contacts, may be found on the Zadar Linguistic Forum website:
ORGANIZING COMMITTEE:
Mia Batinić, Linguistics Department, University of Zadar – coordinator of the Organizing Committee
Marijana Kresić, Linguistics Department, University of Zadar
Maja Kuzmanić, Department of French and Iberoromance Studies, University of Zadar
Darko Matovac, Croaticum, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb – coordinator of the Organizing Committee
Antonio Oštarić, University of Zadar
Lucija Šimičić, Linguistics Department, University of Zadar

Copyright © 2014 Zadarski lingvistički forum | stranicu osmislio i uredio: Darko Matovac | predložak: Urangkurai | pokreće: Blogger.